e-danio. Nurkuj po wiedzę!

Projekt „e-danio. Nurkuj po wiedzę!”  promuje zawód naukowca i zachęca do podjęcia studiów wyższych dzięki spotkaniom z młodzieżą (zarówno w uczelni wyższej jak i w szkołach), prowadzeniu nowatorskich zajęć e-learningowych oraz stworzeniu bogatej w treści popularyzatorskie strony internetowej.  

Odmienna ścieżka edukacyjna pozwoli na zwiększenie kreatywności i innowacyjności uczniów na wszystkich poziomach kształcenia. Działania przewidziane w projekcie zapewniają wysokiej jakości wczesną edukację, ułatwią dostęp i zachęcają do kontynuowania nauki, zwiększając liczbę osób z wykształceniem wyższym. 

 

Założenia projektu

Przeprowadzenie zajęć laboratoryjnych podczas których młodzież, w trakcie własnoręcznego przygotowywania preparatów, pozna techniki barwień histochemicznych i mikroskopowe metody obrazowania. Tematy zajęć będą obejmowały podstawy biologii rozwoju (na przykładzie organizmu modelowego jakim jest danio pręgowany)

Przeprowadzanie zajęć w szkołach mających na celu obserwacje mikroskopowe własnoręcznie wykonanych oraz komercyjnie dostępnych preparatów histologicznych. 

Przeprowadzenie zajęć e-learningowych podczas których możliwe będzie przyżyciowe obserwowanie rozwoju Danio i prowadzenie zajęć e-lekcji.

Stworzenie strony internetowej zawierającej materiały dydaktyczne związane z realizacją projektu (zdjęcia wykonane przez uczestników, opis zajęć, skrypty, filmy obrazujące rozwój Danio)

 

Badania zostaną przeprowadzone w odpowiednio przygotowanych laboratoriach (udostępnionych przez Uniwersytet Wrocławski, Zakład Biologii Rozwoju Zwierząt) wyposażonych m. in. w: mikroskop fluorescencyjny Olympus i mikroskop stereoskopowy, binokulary, mikroiniektor, podstawowy sprzęt laboratoryjny. 

Część zajęć zostanie przeprowadzona w Pracowni Technik Mikroskopowych wyposażonej w: mikroskop konfokalny i mikroskop elektronowy.

W badaniach wykorzystamy hodowlę ryb danio pręgowanego, prowadzoną według standardów międzynarodowych z zachowaniem norm etycznych.

 

 

Sposób przekazywania wiedzy (oprócz zajęć laboratoryjnych także: e-lekcje, e-learning, internet, wideokonferencje online) pozwala dotrzeć do zainteresowanych uczniów/studentów w CAŁYM KRAJU

 

Wyjątkową cechą projektu jest przybliżanie wiedzy  o rybie danio pręgowanym (łac. Danio rerio). Organizm modelowy , jakim jest danio, jest jednym z najlepiej scharakteryzowanych modeli kręgowców. Jest on wykorzystywany przez ponad 1000 laboratoriów badawczych na świecie w tym tylko nieliczne w Polsce [Gibbs i wsp. 2013, FEBS J; www.naukawpolsce.pap.pl].  

 

 

 

 

 Doświadczenia prowadzone na zarodkach ryb nie wymagają zgody Komisji Etycznej (na podstawie: Dz.U. 2005 nr 33 poz. 289. Ustawa z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach.)

Smart Gallery by Gestin de redes sociales